Német » Felhasználási feltételekDE


A marketingml.eu weboldal felhasználásának általános szerződési feltételei (ászf.)

 

1.      Ászf. hatálya, tárgya, célja

a)    Jelen ászf. célja, hogy a marketingml.com weboldal (továbbiakban: weboldal) felhasználásával, működtetésével kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket, adatvédelmi irányelveket szabályozza oly módon, hogy a felhasználó a weboldal közvetlen igénybevételekor tudatában legyen és ismeretekkel bírjon a weboldal használatakor (regisztráció, hirdetés, üzemeltetés)  érvényes és irányadó jogainak, kötelezettségeinek. A ászf-ben rögzítettek a weboldal üzemeltetőjének és a felhasználók más csoportjainak összehangolt együttműködését alapozzák meg azzal a céllal, hogy az a felhasználó fogyasztó, a felhasználó hirdető és az üzemeltető üzleti sikerét, kölcsönös megelégedettségét és a weboldal minél szélesebb körű ismertségét eredményezze. Amennyiben a felhasználónak bármely kérdése merülne fel az ászf-fel kapcsolatban, vagy bármely jogát, vagy jogos érdekét sérelmezettnek érzi, vagy amúgy általában a weblappal kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy az üzemeletető által a weblapon impresszumként szereplő címen az üzemeltetőtől tájékoztatást kap.

 

b)   Az ászf. rendelkezéseinek személyi hatálya a weboldalt bármely címen felhasználó személyek körére terjed ki. Az ászf. szolgáltatási, díjmegállapítási, adatkezelési felelősségre vonatkozó rendelkezéseinek tárgyi hatálya a weboldalon böngésző, ismeretszerzési céllal fürkésző felhasználókra nem terjed ki, ezen felhasználási mód a regisztrálással válik befejezetté, azon ponttól a felhasználó cselekménye a teljes ászf. hatálya alá tartozik. Az ászf. rendelkezéseit a hatályban lévő jogszabályokra tekintettel az üzemeltető egyoldalúan módosíthatja; azonban a felhasználás időpontjában hatályban lévő ászf. rendelkezési az irányadók.

c)   E használati feltételek a weboldal és a weboldalon rendelkezésre álló valamennyi alkalmazás, szoftver és szolgáltatás (együttesen: szolgáltatások) felhasználók általi használatára vonatkoznak, ez alól kivételt képeznek a külön megállapodás tárgyát képező szolgáltatások (pl.: hirdetés).  Az üzemeltető bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti e használati feltételeket.  Ha a Felhasználó a használati feltételek bármely változása után tovább igénybeveszi a weboldalt, ennek ténye a weboldalt érintő összes változás egyidejű elfogadását jelenti. A weboldal bármely vonatkozása az üzemeltető szabad belátása szerint, értesítés nélkül megváltoztatható, kiegészíthető, törölhető vagy frissíthető.  Az üzemeltető a hirdetővel egyetértésben megváltoztathatja a weboldalon keresztül az egyetértő hirdető által közvetetten nyújtott termékek és szolgáltatások díját, illetve az ingyenesekre díjat vethet ki. Az üzemeltető bármikor, szabad belátása szerint jogosult a nyújtott termékek és szolgáltatások tekintetében általános gyakorlat vagy korlátozás megállapítására vagy módosítására.

Felhasználó fogalma:

2.      A marketingml.com weboldalt használók köre három csoportra tagozódik attól függően, hogy ki milyen célból veszi igénybe a weboldalt, illetve a weboldalon szolgáltatást teljesít, reklámoz, vagy szolgáltatást használ.

a)      A fogyasztói felhasználói csoportot egyrészt azon személyek alkotják, akik a weboldalon böngésznek, szolgáltatást keresnek, ismeretszerzői szinten tekintik át a weboldalt. Ezen tekintetben a weboldal fenntartójával, üzemeltetőjével, illetve a hirdetőkkel nem létesít kapcsolatot, a felhasználó személye anonim marad. A fogyasztói felhasználói csoport azon személyek köre, akik a weboldalon keresztül igénybe veszik a magán-munkaközvetítői szolgáltatásokat (munkakeresők) oly módon, hogy jelentkezési űrlapot töltenek ki, ahol rögzítik nevüket, lakcímüket elektronikus és távbeszélőn történő elérhetőségüket, továbbá a munkavállalással kapcsolatos igényeiket, szakképzettségüket és az igényelni kívánt esetleges többletszolgáltatásokat. A felhasználó adatait a weblap üzemeltetője és a fogyasztó által a jelentkezésben megjelölt munkáltató használja a szolgáltatás teljesítésének időpontjáig, 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdése alapján, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezésinek fokozott figyelembevételével.

b)     A felhasználók második csoportját képezik a webfelületen munkahirdetés és munkaerő keresést közzétevő ún. munkáltatók, vagy hirdetők. A hirdetők azon csoportját, akik az ászf. 1.pont a) alpontjában meghatározott munkakeresőknek felvilágosítást nyújtanak az általuk meghirdetett munkakörökről és kapcsolódó járulékos kérdésekről (hirdetőknek) nevezzük.  A hirdető köteles regisztrálnia magát a webfelületen, mely során köteles megadni a regisztrálásához, szerződéskötéshez és számlázáshoz szükséges adatait. Az üzemeltető ezen adatok birtokában lép kapcsolatba a hirdetővel és egyezteti a hirdető szolgáltatási igényeit, majd köti meg s a szolgáltatási szerződést. Az üzemeltető a hirdető adatait csak a szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján jeleníti meg a weblapon. A hirdető a weblapra hirdetéseit, reklámjait maga is felhelyezheti, ez utóbbi esetben az üzemeltető engedélye szükséges A hirdető az üzemeltető által rendelkezésére bocsátott jelszavával csak a saját adataihoz és hirdetéséhez fér hozzá.

c)      A weblap felhasználóinak harmadik csoportját az üzemeltető képviseli, aki az összes hirdető és fogyasztó által megadott adathoz hozzáfér és azokkal a hirdetővel kötött szerződés keretein belül, a fogyasztók esetében a jelen felhasználói feltételek 1. pont a) alpontjában rögzítettek szerint rendelkezhet, módosíthatja, törölheti, bocsáthatja 3. személy részére. Az üzemeltető un. „admin” jelszóval rendelkezik, ami teljes hozzáférést biztosít. Az üzemeltető a weblap tulajdonosa és egyben birtokosa.

d)     A weboldalt az ML Marketing & Vermittlung Korlátolt Felelősségű Társaság  (nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék, mint cégbíróság, cégjegyzékszáma: 19-09-517038, nemzeti adószáma: 23997497-2-19, közösségi adószáma: HU23997497 székhelye: Magyarország, 8245 Vászoly Petőfi S. u. 3., bankszámlaszáma: MKB BANK ZRT (1051 Budapest, Váci utca 38.) 10300002-10572492-49020010) képviseletében Lakatos Markó ügyvezető üzemelteti és az a  felhasználáskor Magyarországon hatályban lévő jogszabályai alapján nagykorú és cselekvőképes személyek és jogalanyok (felhasználók ászf. 1. pont a), b) alpontjaiban meghatározott köre) rendelkezésre. A feltételeknek meg nem felelő személyek és szervezetek részére a weboldal használata nem megengedett.

Weboldalon feltüntetett szolgáltatások és kapcsolódó díjak

 

3.      A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a weboldalon feltüntetett szolgáltatások a weblap üzemeltetője által közvetített szolgáltatások, így azok tartalmáért, a szolgáltatások minőségéért a hirdető felel, szavatossági kötelezettsége a fogyasztó felé közvetlenül a hirdetőnek áll fenn; így a hibás teljesítésből eredő kárért a hirdető felel. 

 

Adatvédelem

4.      Az üzemeltető felelősséget vállal és egyben kiemelt célként kezeli a felhasználók körének, így különösen a regisztrált fogyasztók adatainak védelmét és az ahhoz fűződő személyi érdeket. A felhasználók által a regisztráció és a hirdetés során az üzemeltető minden eszközzel köteles eleget tenni a jelen ászf-ben és az irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint személyes adatok védelmének, a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosításának. Az üzemeltető a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. A marketingml.com weboldalon történő regisztrálással a fogyasztó elfogadja és magára kötelező érvényűnek ismeri el a jelen ászf-ben ismertetett adatvédelmi eljárásban foglaltakat.

Az üzemeltető vállalja, hogy amennyiben a hatályos ászf-hez eltérően változna adatkezelési szabályzata és ezzel kapcsolatos eljárás, úgy erről weblapján keresztül haladéktalanul tájékoztatást nyújt a felhasználók részére.

A regisztráció és hirdetés felvételi eljárás során a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat az ML Marketing & Vermittlung Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli. Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználók javára szolgálhat, így a kezelt adatok csak a felhasználók által regisztráció során megismert célra, megjelölt módon használhatók fel és kizárólag a meghatározott harmadik személy részére továbbíthatók, aki jelen ászf. adatvédelmi rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadta.

A munkahelykeresés során a fogyasztó által megadott személyes adatokat kizárólag az üzemeltető és a szolgáltatást nyújtó munkáltató (hirdető) tekintheti meg és használhatja fel. A munkáltató (hirdető) a weblapon megadott adatokat kizárólag a foglalkoztatás elősegítése céljából jelen ászf-ben foglalt kereteken belül használhatja. A munkáltató (hirdető)  a weblapregisztrálás során a fogyasztó által megadott adatokat harmadik személy részére nem teheti semmi féle formában hozzáférhetővé.

A jelen ászf-ben foglaltak nem irányadók arra az esetre amikor a fogyasztó a weblapon történő regisztrálási adatszolgáltatást követően a szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatást nyújtó részére ugyanazon adatokat, illetve további adatokat ad meg. A fogyasztó által a szolgáltatás közvetlen igénybevételéhez a szolgáltatást nyújtónak átadott adatok elvesztéséért, illetéktelen személyek birtokába jutásáért az üzemeltetőt nem terheli felelősség.

Az üzemeltető a regisztráció során birtokába jutott adatokat legalább a fogyasztó általi szolgáltatás igénybevételéig, maximum 3 naptári évig őrzi meg saját, zárt adatbázisában. Az üzemeltető a szolgáltatás teljesedésének elmaradása esetén a szolgáltatás esedékességének időpontjáig őrzi a fogyasztó adatait. A fogyasztón kívüli felhasználók adatait a hirdetés szolgáltatás teljesedésbe menésének napjától számított három évig őrzi az üzemeltető. A fogyasztó és a hirdető személyes adatainak törlését kérheti az üzemeltetőtől, ezen adatvédelmi törlés kérelem alapján a szolgáltatást nyújtó (hirdető) is köteles az adattörlést elvégezni.

A felhasználó a szolgáltatás igénybevételét, illetve igényét követően csak akkor kérheti adatainak törlését, amennyiben eláll a szolgáltatás igénybevételétől, vagy ilyen irányú igényét visszavonja, kizárandó ezzel az adatvédelem eszközeivel történő visszaélést az ellenszolgáltatás kikerülésére. Az üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az üzemeltetési  adatbázisban szereplő felhasználó kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell megadni.

A felhasználó az Adatvédelmi törvényben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az üzemeltető irányába tett írásbeli kérelmet és annak elutasítását követően az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Az üzemeltető a szolgáltatást nyújtó (hirdető) adatvédelmi szabályszegéséért történő felelősségét kizárja és ennek tényét a regisztrálással egyidejűleg a fogyasztó, illetve más felhasználó tudomásul veszi.

 

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

 

5.      A weboldalhoz és tartalmához fűződő szellemi tulajdonjog, szellemi alkotásokhoz fűződő jog teljeskörűen és kizárólag az üzemeltetőt illeti A weboldal tartalmi elemei sem részben, sem egészben nem másolhatók vagy nem utánozhatók és más azonosításra alkalmas módon nem többszörözhetők. A weboldalon megjelenő valamennyi egyedi grafika, ikon és egyéb elem az üzemeltetető, illetve a hirdetők védjegye, szolgáltatási védjegye azok az üzemeltető, vagy a hirdetők előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem használhatók vagy nem zavarhatók. A Felhasználó semmi nemű módón a weboldal tartalmát nem másolhatja, azon módosítást csak az üzemeltetőn keresztül annak kifejezett, írásbeli engedélye alapján végezhet.

 
Az üzemeltető a felhasználónak korlátozott, személyre szóló, nem átruházható engedélyt ad a weboldal használatára, amely kizárólag a weboldal a tartalmának áttekintésére és a kínált szolgáltatások alkalmazására, azok elérésére szolgál. Ezen jogot a felhasználó harmadik személy javára nem adhatja tovább.

 

Weboldal használatára irányadó rendelkezések

 

6.      A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem módosíthatja a weboldalon szereplő adatok, információk eredetét, nem helyezhet el a weboldalón nem a valóságot tükröző, félrevezető információkat, nem módosíthatja a weboldal szoftverét, illetve a weboldalon alkalmazott szoftverek valamelyikét. 
A felhasználók tudomásul veszik, hogy a felhasználói minőségtől függően érhetik el a weboldal elemeit és a felhasználási jogosultságukat az üzemetető a weboldal üzemeltetése okán, vagy saját üzleti, illetve információs önrendelkezési érdekeire tekintettel egyoldalúan, bármikor korlátozhatja.

7.      A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon szereplő reklámfelületek és munkahely hirdetési felületek, mint alkalmazások felett kizárólagos rendelkezési joggal az üzemeltető rendelkezik.  a felhasználó a weboldal alkalmazásit csak a felületen szereplő céllal, így különösen munkakeresési és esetlges reklámtájékozódás céllal veheti igénybe. A munkahely hirdetési és munkakampány  felületek rendszerei, szoftverei az üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik. A felhasználó számára tilos az üzemeltető kifejezett és írásbeli engedélye nélkül reklámot, munkahely, vagy egyéb információt a weblapon közzétenni, azokat másolni és további reklám céljából más weblapon, vagy reklámfelületen közzétenni. Jogosulatlan és szigorúan tiltott hozzáférésnek és felhasználásnak minősül minden, az ászf. rendelkezéseivel, illetve a weblap rendeltetésével ellentétes, vagy azokkal össze nem függő hozzáférés, illetve felhasználás.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy kifejezetten tiltott munkahely hirdetési, kampány felülettel, reklámmal kapcsolatos automata lekérdező eszközök, robotok vagy ismételt adatgyűjtő és -kiemelő eszközök, eljárások, parancsfájlok vagy egyéb, hasonló működésű eszközök használata.

8.      Az üzemeltető csak és kizárólag írásba foglalt szerződés alapján jelenít meg, vagy telepít a webfelületre új szolgáltatást, hirdetést, reklámot az írásba foglalt szerződés keretei között. Amennyiben a felhasználó az ászf-től és a szerződéstől eltérően a weboldalra új szolgáltatást telepít, úgy azt az üzemeltető haladéktalanul törölheti és a felhasználót terheli minden egyes szolgáltatással kapcsolatban felmerült polgári jogi, büntetőjogi felelősség. Üzemeltetői engedély nélkül, vagy annak keretit túllépő információkért, adatokért az üzemeltető jelen ászf-ben rögzített adatvédelmi kötelezettségét kizárja.

9.      Az ML Marketing & Vermittlung Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti a weboldalhoz kapcsolódó hírlevél szolgáltatást, amely szolgáltatást a felhasználó a regisztrációval, a hirdető regisztrációval, illetve az üzemeltetővel megkötött szolgáltatási szerződés megkötésével  bármely cselekmény, vagy ráutaló magtartás nélkül alanyi jogon igénybe vesz, mint díjmentes mellékszolgáltatást.

 

A felhasználó a hírlevél mellékszolgáltatást az üzemeltető részére megküldött e-mailbe foglalt kérelmére visszautasíthatja. Az üzemeltető hírlevelében foglalt adatok , információk valódiságára a jelen ászf. weblap adataira vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Üzemeltető felelőssége

 

10.  A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal használata saját felelősségének veszélyre, kockázatának terhére történik. A weboldalon feltüntetett információk közül csak a kifejezetten az üzemeltető által és kifejezetten az üzemeltető érdekkörében közétett adatokért, információkért tartozik az üzemeltető felelősséggel. Az üzemeltető a weblapon hirdető, vagy más szolgáltatást nyújtók által közvetetten közzétett információk valóságtartalmáért, hitelességéért felelősséggel nem tartozik. Amennyiben felhasználó ászf. rendelkezésivel, jogszabályi előírásokkal a reklámetika és a jó erkölcs szabályaival ellentétes, úgy az az ászf. felhasználó irányába tett azonnali hatályú felmondását vonja maga után oly módon, hogy az üzemeltető a weboldal alkalmazásából a felhasználót azonnali hatállyal kizárja, a weboldal rendszeréből egyoldalúan kitiltja.

11. Az üzemeletető csak és kizárólag a terhére róható kárért felel a jogszabályban meghatározott mértékig és kizárólag az általa a weblapon közvetlenül nyújtott szolgáltatások tekintetében. A felhasználók magatartásáért való kártérítési felelősségét az üzemeltető kizárja és jelen ászf. elfogadásával a felhasználó, illetve harmadik személy ennek tényét tudomásul veszi.  

12.  Az ászf. elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, amennyiben az üzemeltetővel szemben békés egyeztetést követően bármely jogi igényt kíván érvényesíteni, úgy az igény érvényesítésére Magyarország kizárólagos joghatóságát és az érvényesíteni kívánt követelés összegétől függően a Veszprémi Városi Bíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok az irányadóak.